Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van RECHTDOOR BV, KvK 61008672, gevestigd te 7622 GP Borne aan de Grotestraat 110 (postadres: postbus 17, 7620 AA BORNE).

Artikel 1: toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met RECHTDOOR BV gesloten overeenkomsten en door RECHTDOOR BV uitgebrachte offertes. Afwijking van deze algemene voorwaarden is mogelijk mits dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

Artikel 2: opdracht en uitvoering

Alle opdrachten worden, met uitsluiting van art. 7:404 BW en art. 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door RECHTDOOR BV. Degene die voor RECHTDOOR BV werkzaamheden verrichten zijn aldus niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk.

Artikel 3: in te schakelen derden, te maken kosten van derden en andere kosten

3.1 Indien RECHTDOOR BV voor de behandeling van uw zaak derden moet inschakelen (zoals bijvoorbeeld een deurwaarder) zal dit slechts geschieden met uw toestemming.

3.2 Indien toestemming is verleend voor het inschakelen van derden machtigt u RECHTDOOR BV hiermee om specifieke- en algemene voorwaarden van deze derden namens u te aanvaarden.

3.3 Kosten voor ingeschakelde derden dan wel andere kosten die voor uw rekening komen dient u door middel van een voorschot aan RECHTDOOR BV te betalen. RECHTDOOR BV zal in geen enkel geval de kosten van derden of andere kosten voorschieten. Indien er een termijn verstrijkt dan wel indien u enige schade lijdt als gevolg van de omstandigheid  dat u niet op tijd het voorschot heeft voldaan, zal dit in geen enkel geval kunnen leiden tot aansprakelijkheid van RECHTDOOR BV.

3.4 RECHTDOOR BV is niet aansprakelijk voor fouten of andere tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden en kan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor de schade die u lijdt als gevolg van door deze derden gemaakte fouten of andere tekortkomingen.

Artikel 4: betaling honorarium

4.1 Voor aan RECHTDOOR BV verstrekte opdrachten geldt dat de werkzaamheden door RECHTDOOR BV op uurtariefbasis worden verricht, tenzij anders is overeengekomen. Indien werkzaamheden op uurtariefbasis worden verricht, zal RECHTDOOR BV de verrichte werkzaamheden maandelijks factureren.

4.2 Indien werkzaamheden op uurtariefbasis worden verricht, kan er een ‘plafond’ of maximumbedrag worden overeengekomen. In dat geval geeft RECHTDOOR BV de opdrachtgever de garantie dat er nimmer meer zal worden gefactureerd dan het overeengekomen maximumbedrag. Dit maximumbedrag (het ‘plafond’) ziet uitsluitend op het honorarium en niet op overige kosten, zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, verschotten en reiskosten.

4.3 Indien er ten aanzien van het honorarium een vaste prijsafspraak (fixed fee) is gemaakt, dient het overeengekomen honorarium in twee termijnen te worden voldaan. De eerste termijnbetaling ad 50% van het overeengekomen honorarium dient te geschieden voor aanvang van de werkzaamheden en de tweede termijnbetaling dient te geschieden na beëindiging van de werkzaamheden. Voor beide termijnbetalingen ontvangt u een factuur.

4.4 Alle door RECHTDOOR BV verzonden facturen dienen binnen 14 dagen na dagtekening te worden voldaan.

4.5 Bij  niet-tijdige betaling bent u van rechtswege in verzuim en bent u wettelijke (handels)rente verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening. Ook bent u in dat geval de buitengerechtelijke kosten verschuldigd ter hoogte van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,00.

Artikel 5: reiskosten

Reiskosten worden achteraf in rekening gebracht en bedragen € 0,55 per kilometer, te vermeerderen met BTW.

Artikel 6: informatieplicht

In geval van een vaste prijsafspraak (fixed fee) of een prijsafspraak waarbij een plafond (maximumbedrag) overeen is gekomen, is de opdrachtgever gehouden vooraf juiste en volledige informatie aangaande de opdracht aan RECHTDOOR BV te verstrekken. Indien de opdrachtgever twijfelt of de bij hem/haar bekende informatie relevant is voor (de behandeling van) de zaak, dient deze informatie te allen tijde aan RECHTDOOR BV te worden voorgelegd. Indien door de opdrachtgever onvolledige of onjuiste informatie is verstrekt, of indien de nodige informatie te laat is verstrekt, behoudt RECHTDOOR BV zich uitdrukkelijk het recht voor om de overeenkomst tussen partijen te vernietigen c.q. te ontbinden en de reeds verrichtte werkzaamheden op basis van het standaard uurtarief van RECHTDOOR BV, zonder plafond, in rekening te brengen.

Artikel 7: aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van RECHTDOOR BV is beperkt tot het bedrag dat, in geval van aansprakelijkheid, door de beroeps- dan wel bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van RECHTDOOR BV wordt uitbetaald, te vermeerderen met het door RECHTDOOR BV te betalen eigen risico.

Artikel 8: klachten

RECHTDOOR BV heeft een kantoorklachtenregeling die van toepassing is op iedere overeenkomst van opdracht tussen RECHTDOOR BV en de cliënt. Klachten die na behandeling op grond van de kantoorklachtenregeling niet zijn opgelost kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

Artikel 9: toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

9.1 Op alle met RECHTDOOR BV gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Geschillen met betrekking tot of verband houdende met een met RECHTDOOR BV gesloten overeenkomst worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Overijssel, locatie Almelo.