Als ik een rechtszaak win worden de kosten van mijn advocaat dan vergoed?

Veel mensen denken dat wanneer zij een rechtszaak winnen de kosten die zij aan hun advocaat hebben betaald vergoed moeten worden door de wederpartij. Het klopt dat de partij die verliest meestal een vergoeding moet betalen aan de andere partij, maar deze vergoeding is vaak niet kostendekkend.

Hoeveel bedraagt de vergoeding dan?

De kosten die de wederpartij moet vergoeden worden salaris advocaat of salaris gemachtigde genoemd. De hoogte hiervan wordt bepaald aan de hand van een vastgesteld tarief en het aantal proceshandelingen. Proceshandelingen zijn bijvoorbeeld het indienen van stukken en het bijwonen van een zitting. Voor deze proceshandelingen worden punten genoteerd. Voor het indienen van een conclusie staat bijvoorbeeld 1 punt. De vergoeding per punt is afhankelijk van de hoogte van de vordering die is ingesteld en de instantie waar wordt geprocedeerd (kanton, rechtbank, Gerechtshof, Hoge Raad). Betreft het een procedure bij de rechtbank en is de ingestelde vordering minder dan
€ 10.000,00 dan bedraagt de vergoeding € 384,00 per punt met een maximum van 5 punten. Procedeert u bij de kantonrechter en ligt de ingestelde vordering tussen de € 5.000,00 en € 10.000,00 dan bedraagt de vergoeding € 250,00 per punt met een maximum van 6 punten.

Ter verduidelijking een voorbeeld:

Uw wederpartij stelt een vordering van € 7.500,00 in bij de kantonrechter. Namens u wordt er een conclusie van antwoord ingediend (1 punt). Er vindt een tweede schriftelijke ronde plaats waarin er namens u een conclusie van dupliek wordt ingediend (1 punt). Vervolgens vindt er een zitting plaats (1 punt). Wanneer u in het gelijk wordt gesteld zal uw wederpartij een bedrag van € 750,00 aan u moeten betalen als vergoeding voor uw advocaatkosten (salaris gemachtigde). De vergoeding bedraagt immers € 250,00 per punt en er zijn drie punten genoteerd.

De vergoeding die uw wederpartij aan u moet betalen is in dit geval niet kostendekkend. Met het schrijven van een  conclusie is een advocaat of jurist al snel een paar uur bezig. Een vergoeding van € 250,00 per processtuk is dus niet toereikend.      

Wanneer wel volledige vergoeding?

Een volledige vergoeding wordt alleen toegewezen als er sprake is van misbruik van procesrecht. Hiervan is sprake als een eisende partij zijn vordering baseert op feiten die niet waar zijn terwijl hij dit wist of had behoren te weten. Ook als hij zich baseert op stellingen waarvan hij op voorhand weet dat deze geen kans van slagen hebben is er sprake misbruik van procesrecht. Het onnodig starten van procedures kan op deze manier dus afgestraft worden. Een dergelijke vordering wordt echter niet snel toegewezen.     

Wordt er altijd een vergoeding toegekend?

Nee, in sommige zaken draagt iedere partij zijn eigen kosten. De kosten worden dan gecompenseerd. Dit gebeurt meestal in familierechtzaken maar ook wel eens in arbeidsrechtzaken. Ook als beide partijen deels gelijk hebben gekregen kan het zijn dat de proceskosten gecompenseerd worden.

Tot slot

In bepaalde zaken gelden andere regels, bijvoorbeeld in strafzaken en zaken over intellectueel eigendomsrecht. Voor de zaken die Rechtdoor behandelt gelden de regels zoals hierboven beschreven.

Heeft u een vraag over dit artikel?

Neem dan contact op met Advocatenkantoor Rechtdoor. Wij zijn gevestigd in Borne en hebben een bezoekadres in Almelo. Wij zijn goed bereikbaar vanuit Hengelo en Enschede.

Woont u niet in de buurt? Geen probleem wij hebben cliënten in het hele land. Alle communicatie kan telefonisch of via de mail verlopen.

U kunt uw vraag ook via onze facebookpagina stellen.