Goede trouw in verjaringszaken

Zoals wij in ons artikel over eigendomsverkrijging van grond door verjaring uitleggen zijn er twee “soorten” verjaring, de verkrijgende verjaring en de bevrijdende verjaring. Voor de verkrijgende verjaring geldt een termijn van 10 jaar en is goede trouw vereist. Maar wanneer is er nu sprake van goede trouw?

U bent te goeder trouw wanneer u niet wist en ook niet had behoren te weten dat de grond die u in bezit had van een ander is (of was als de verjaringstermijn al is verstreken).

Een beroep op verkrijgende verjaring wordt door gemeentes vaak niet geaccepteerd. Zij stellen dan dat er geen sprake is geweest van goede trouw. Uit de rechtspraak volgt echter dat goede trouw best vaak wordt aangenomen.

Goede trouw wordt vermoed aanwezig te zijn en het is aan de wederpartij om te bewijzen dat iemand niet te goeder trouw was. Dit volgt uit meerdere uitspraken. Wanneer uw wederpartij zich dus op het standpunt stelt dat u niet te goeder trouw was dan moet uw wederpartij dat bewijzen.

Vaak wordt er een beroep gedaan op art. 3:23 BW. Dat artikel bepaalt het volgende “Het beroep van een verkrijger van een registergoed op goede trouw wordt niet aanvaard, wanneer dit beroep insluit een beroep op onbekendheid met feiten die door raadpleging van de registers zouden zijn gekend.”

Er wordt dan gesteld dat men het Kadaster had kunnen en moeten raadplegen en dat daaruit volgt dat de strook grond niet bij het perceel behoort van degene die zich beroept op verjaring. Uit de rechtspraak volgt echter dat kadastrale kaarten niet tot de openbare registers behoren. Wanneer uw wederpartij dus het standpunt inneemt dat u niet te goeder trouw was omdat u in het kadaster had kunnen zien dat de strook grond niet tot uw perceel behoorde dan kunt u aangeven dat art. 3:23 BW geen beletsel vormt om goede trouw aan te nemen omdat kadastrale kaarten niet tot de openbare registers behoren.

Heeft u vragen over goede trouw in verjaringszaken of wilt u weten of u een beroep kunt doen op verkrijgende of bevrijdende verjaring? Neem dan contact met ons op.