Vervallen mijn vakantiedagen tijdens mijn ziekte?

In ons artikel ‘Voorkom verval van uw vakantiedagen’  leest u hoe het zit met de standaard regeling ten aanzien van verval en verjaring van uw opgebouwde, maar niet genoten vakantiedagen. In dit artikel maken we duidelijk welke regels er gelden voor de vakantiedagen van zieke werknemers met de belangrijke vraag: vervallen mijn vakantiedagen tijdens ziekte?

Hieronder maken we eerst het onderscheid tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen en het verschil tussen de verval- en verjaringstermijn duidelijk.

Wettelijk vakantiedagen

De wettelijke vakantiedagen zijn de vakantiedagen waar u op grond van de wet recht op heeft. Het aantal vakantiedagen is gelijk aan vier keer de overeengekomen arbeidsduur per week. Wanneer u bijvoorbeeld 40 uur per week werkt, heeft u recht heeft op 160 uur vakantie per jaar. Bij een werkweek van 20 uur per week heeft u dus recht op 80 uur vakantie per jaar.
Voor de wettelijke vakantiedagen geldt dat deze zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin u deze heeft opgebouwd vervallen (zie voor een uitgebreide uitleg het artikel 'Voorkom verval van uw vakantiedagen’).

Bovenwettelijke vakantiedagen

Indien u, op grond van uw arbeidsovereenkomst of cao, recht heeft op meer vakantiedagen dan de wettelijke vakantiedagen, geldt voor deze (extra) vakantiedagen een verjaringstermijn van vijf jaren. Als u dus 40 uur per week werkt en per jaar recht heeft op 200 vakantie-uren, dan vervallen de eerste 160 uur (de wettelijke vakantiedagen) na zes maanden en voor de overige 40 uur (de bovenwettelijke vakantiedagen) geldt een verjaringstermijn van vijf jaren.

Wat is het verschil tussen een vervaltermijn en een verjaringstermijn?

Voor de wettelijke vakantiedagen geldt dus een vervaltermijn van zes maanden terwijl voor de andere vakantiedagen (de bovenwettelijke vakantiedagen) een verjaringstermijn geldt van vijf jaar. Het belangrijkste verschil tussen een vervaltermijn en een verjaringstermijn is dat een verjaringstermijn gestuit (verlengd) kan worden en een vervaltermijn niet.

Vervallen mijn vakantiedagen tijdens mijn ziekte? Hoe zit dat?

Hierboven hebben we de hoofdregel ten aanzien van de wettelijke vakantiedagen geschetst, namelijk dat deze zes maanden na afloop van het kalenderjaar vervallen. Een uitzondering is echter opgenomen in artikel 7:640a Burgerlijk Wetboek:

‘namelijk het geval dat de werknemer tot aan het tijdstip redelijkerwijs niet in staat is geweest om de wettelijke vakantiedagen op te nemen.’

Als bovenstaande uitzondering zich voordoet, geldt ten aanzien van de wettelijke vakantiedagen niet de vervaltermijn van zes maanden, maar net als bij de bovenwettelijke de verjaringstermijn van vijf jaren.

Ten aanzien van het ‘het redelijkerwijs in staat zijn vakantie op te nemen’ is met betrekking tot ‘het ziek zijn’ doorslaggevend of de werknemer re-integreert of niet. Met andere woorden, wanneer u bent vrijgesteld van re-integratieverplichtingen bent u redelijkerwijs niet in staat geweest om wettelijke vakantiedagen op te nemen en verjaren uw wettelijke vakantiedagen van dat jaar pas na vijf jaren. Wanneer u wel re-integratieverplichtingen heeft, wordt u geacht vakantie op te kunnen nemen.

Met re-integreren wordt bedoeld dat u op advies van de bedrijfsarts werkzaamheden verricht die een terugkeer naar de werkvloer bevorderen. Het is ook mogelijk dat u aangepaste werkzaamheden en werktijden krijgt. Dit valt ook onder de re-integratie. De rol van de bedrijfsarts is in deze aldus leidend. De bedrijfsarts bepaalt of u te ziek bent om te re-integreren of dat u wel bepaalde aangepaste werkzaamheden kan verrichten.

Wat nu als ik later toch re-integratiewerkzaamheden ga verrichten?

Het kabinet is van mening dat u, om een beroep te doen op de langere verjaringstermijn van vijf jaar, tijdens de totale opbouwperiode redelijkerwijs niet in staat bent geweest om de minimale vakantie op te nemen. Met andere woorden, stel dat u op 1 januari 2015 in dienst bent getreden en u wordt per 1 april 2015 ziek. In de periode van 1 april 2015 tot 1 december 2015 wordt u vrijgesteld van re-integratiewerkzaamheden. Per 1 december begint u echter met aangepaste werkzaamheden (re-integratie). Dan betekent dit dat u in de periode van 1 december 2015 tot 1 juli 2016 volgens het kabinet alsnog geacht wordt de wettelijke vakantiedagen op te nemen. Er wordt immers verwacht dat u vanaf het moment dat u re-integratieverplichtingen krijgt u redelijkerwijs in staat bent uw vakantie op te nemen.

Dit betekent dat zieke werknemers pas aanspraak kunnen maken op de verjaringstermijn van vijf jaar van hun wettelijke vakantiedagen wanneer zij gedurende de gehele opbouw periode (één kalenderjaar + zes maanden) zijn vrijgesteld van re-integratieverplichtingen.

Administratieplicht werkgever

Op de werkgever rust een administratieplicht waaruit duidelijk wordt dat de vakantiedagen die als eerste verloren zullen gaan (dus de wettelijke), als eerste worden afgeboekt. Uw werkgever dient dus in zijn administratie een onderscheid tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen te maken om de kans dat u vakantiedagen verliest zo tot een minimum te beperken.

Heeft u een geschil over vakantiedagen tijdens ziekte en wilt u weten of wij iets voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. U kunt ons bereiken op nummer 074-3040111. Uiteraard kunt u ons ook mailen: info@rechtdoor.nl. Wij geven telefonish geen advies. Indien u gratis advies wilt bent u van harte welkom op ons maandelijks inloopspreekuur. Meer informatie daarover vindt u hier

Advocatenkantoor Rechtdoor is gevestigd in Borne en is goed bereikbaar vanuit Hengelo, Enschede en Almelo. Woont u niet in de buurt? Geen probleem wij hebben cliënten door het hele land.