Wat kan ik doen als mijn buren geluidsoverlast veroorzaken?

Afhankelijk van de vraag of u in een koop- of huurwoning woont en ook afhankelijk van de soort overlast die wordt veroorzaakt, zijn er verschillende wegen die u kunt bewandelen. 

Uiteraard verdient een oplossing in overleg met de buren altijd de voorkeur. Hier kan de wijkagent of iemand van de woningbouwvereniging (als u een woning huurt) een rol in spelen, maar u kunt ook kiezen voor een mediator. Het voeren van een juridische procedure is in dit soort situaties (omdat u toch buren bent) vaak een laatste redmiddel. Er zijn echter (helaas genoeg) gevallen waarin de overlast veroorzakende buurman, buurvrouw of familie, nergens toe bereid is en gewoon verder gaat met het veroorzaken van overlast. Mocht dat bij u ook het geval zijn en overweegt u om de juridische weg te gaan bewandelen dan kunt u hieronder lezen welke opties er zijn. 

Bestuursrechtelijke weg

In de meeste APV's is een bepaling opgenomen over geluidshinder. De APV is de Algemeen Plaatselijke Verordening. Een bepaling die veel voorkomt is de volgende

"Het is verboden buiten een inrichting in de zin van de Wet Milieubeheer of het Besluit toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidshinder wordt veroorzaakt."

In de APV staat dus dat iemand geen geluidhinder mag veroorzaken. Indien uw buren wel geluidsoverlast veroorzaken handelen zij dus in strijd met de APV en kunt u de gemeente verzoeken om handhavend op te treden. De gemeente zal dan uiteraard eerst moeten bekijken of er inderdaad geluidsoverlast wordt veroorzaakt door uw buren. Lastig bij geluidsoverlast is natuurlijk dat de ene persoon iets eerder als hinder ervaart dan de ander. Het is moeilijk om objectief vast te stellen of er sprake is van hinder. In de APV zelf staan ook geen normen aan de hand waarvan vastgesteld kan worden of er sprake is van geluidhinder. Er is ook geen wet of besluit waar in staat wanneer er sprake is van geluidsoverlast tussen buren. Als u naast een bedrijf woont dan is het een ander verhaal maar voor particulieren onderling geldt geen regelgeving. In de rechtspraak wordt in dit soort gevallen regelmatig aangesloten bij het Activiteitenbesluit. In dat besluit staan maximaal toegelaten geluidsniveau's voor bedrijven. Er worden dan metingen verricht en er wordt bekeken of het geluid dat door de buren wordt geproduceerd het maximale niveau overschrijdt. Als dat het geval is dan zal de gemeente in de meeste gevallen handhavend moeten optreden. Als het maximaal toegelaten geluidsniveau niet wordt overschreden dan zal de gemeente meestal niet handhavend op hoeven te treden. 

Civielrechtelijke weg

Als er een civielrechtelijke procedure gestart moet worden dan zal dit op grond van de onrechtmatige daad zijn. Er moet dan sprake zijn van onrechtmatige hinder. Niet iedere vorm van hinder is onrechtmatig. Daarbij is het zo dat buren een zekere mate van overlast van elkaar moeten dulden. Om te beoordelen of overlast onrechtmatig is wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de aard van de overlast, de ernst, de duur, de plaatselijke omstandigheden en de belangen van beide partijen. Om het te verduidelijken volgen hieronder twee voorbeelden uit de rechtspraak.

In de eerste zaak ging het om een windgong die aan een schuur hing. De buren hadden last van deze windgong, die geluid maakte zodra het begon te waaien. De windgong maakte 's avonds en 's nachts een geluid dat duidelijk in de slaapkamer van de buren te horen was. De buren die de procedure zijn gestart hadden ook verklaringen overgelegd van andere buren. Die buren verklaarden ook last te hebben van de windgong. De rechter in deze zaak achtte het voldoende aannemelijk dat de windgong geluidsoverlast veroorzaakte, mede door de verklaringen van de andere buren. Indien in deze zaak de bestuursrechtelijke weg zou zijn gekozen dan zou de zaak waarschijnlijk anders zijn verlopen. De gemeente zou dan de overlast geobjectiveerd hebben door te toetsen aan bijvoorbeeld het Activiteitenbesluit. De windgong komt qua decibel waarschijnlijk niet boven die normen. Omdat er nu meerdere buren overlast ondervonden van de windgong achtte de rechter het voldoende aannemelijk dat er sprake was van overlast.

In de tweede zaak ging het om een fontein die overlast veroorzaakte. De fontein die de betreffende familie in de tuin had spoot een constante stroom water op de vijver. De buurvrouw ondervond hier veel overlast van. De fontein zorgde ervoor dat er zuurstof in de vijver kwam maar dat kon ook op een andere manier, bijvoorbeeld met een geluidloze zuurstofpomp. Volgens de familie met de fontein was de buurvrouw hypergevoelig voor omgevingsgeluiden en kon er geen sprak zijn van onrechtmatige hinder. De voorzieningenrechter (het was een kortgeding) overwoog vervolgens:

"De voorzieningenrechter stelt voorop dat een geluid door verschillende mensen heel verschillend kan worden ervaren. Het feit dat gedaagden het geluid van hun fontein prettig vinden betekent niet dat andere dit ook (moeten) vinden. De voorzieningenrechter komt gezien de aard van de fontein en de ter zitting vertoonde filmopname tot het voorlopige oordeel dat de fontein van gedaagden een zodanig geluid maakt dat dit hinder veroorzaakt die buren niet in onbeperkte omvang van elkaar behoeven te dulden. Verder zijn de volgende omstandigheden van belang. Gedaagden werken allebei overdag en zijn dan elders; hun drie kinderen zijn vanwege school of studie overdag ook overwegend afwezig. Eiseres werkt daarentegen overdag thuis."

De voorzieningenrechter bepaalde vervolgens dat de fontein door de week alleen tussen 17.00 uur en 19.00 uur gebruikt mocht worden en in het weekend op bepaalde tijden.

Bestuursrechtelijke of civielrechtelijke weg?

Of u de bestuursrechtelijke weg moet kiezen of de civielrechtelijke weg als uw buren overlast veroorzaken is per geval verschillend. Het voordeel van de bestuursrechtelijke weg is dat die over het algemeen minder kosten met zich meebrengt. In die procedure zal de hinder echter geobjectiveerd worden en dat is in civiele procedures niet altijd zo. In civiele procedures zal er niet alleen gekeken worden naar het geluidsniveau maar bijvoorbeeld ook naar de vraag of andere buren ook overlast ondervinden en of er alternatieve opties zijn. Zo is de kans groot dat een windgong en een fontein voor wat betreft het aantal decibel dat zij produceren niet boven de normen uit het Activiteitenbesluit uitkomen. Het bewandelen van de bestuursrechtelijke weg zou in die gevallen dan ook niet zinvol zijn geweest. De civielrechtelijke route heeft daarentegen in beide zaken tot resultaat geleid. 

Huurwoning

Wanneer u in een huurwoning woont en overlast ondervindt van de buren dan kunt u het best contact opnemen met uw verhuurder. De verhuurder kan wellicht bemiddelen. Leidt dat niet tot een oplossing dan zal uw verhuurder actie moeten ondernemen. Indien uw verhuurder niet optreedt tegen huurders die overlast veroorzaken dan is er sprake van een gebrek waarvan u herstel kunt vorderen.

Veroorzaken uw buren geluidsoverlast en wilt u weten of wij iets voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. U kunt ons bereiken op nummer 074-3040111. Uiteraard kunt u ons ook mailen: info@rechtdoor.nl. Wij geven telefonish geen advies. Indien u gratis advies wilt bent u van harte welkom op ons maandelijks inloopspreekuur. Meer informatie daarover vindt u hier

Advocatenkantoor Rechtdoor is gevestigd in Borne en is goed bereikbaar vanuit Hengelo, Enschede en Almelo. Woont u niet in de buurt? Geen probleem wij hebben cliënten door het hele land.