Particulieren

Heeft u een juridisch probleem of vraag? Heeft u ruzie met de buren? Heeft u problemen met uw werkgever? Bent u ontslagen of wordt uw loon niet betaald? Zoekt u rechtshulp maar bent u niet verzekerd? Voldoet uw nieuwe aankoop niet aan uw wensen en heeft u geen garantie?

Hier vindt u veel juridische informatie en antwoorden op veelgestelde vragen in verschillende rechtsgebieden die wij graag met u delen.

Boetes koopovereenkomst woning

In dit artikel leest u alles over de boete die is opgenomen in de standaard koopovereenkomst van de NVM. Moet deze boete altijd betaald worden? Kan de boete ook gematigd worden? Hoe maak ik als koper aanspraak op de boete? [...]

Voorkom verval van uw vakantiedagen

Indien u de wettelijke vakantiedagen die u in 2016 heeft opgebouwd niet vóór 1 juli 2017 heeft opgemaakt, komen deze vakantiedagen te vervallen. Dat betekent dat u deze dagen per 1 juli 2017 kwijt bent en dat daar dan niets (dus ook geen extra salaris) tegenover staat. Controleer dus nu nog even uw vakantiedagensaldo en plan eventueel nog een (korte) vakantie, voordat het te laat is! [...]

Kortdurend zorgverlof

Is uw kind ziek en heeft u geen oppas? Of is één van uw ouders of uw partner ziek en bent u degene die de zorg voor uw rekening moet nemen? Voor deze gevallen bestaat het kortdurend zorgverlof. [...]

Eenvoudige juridische brief

De advocaat of jurist van Advocatenkantoor Rechtdoor zal de door u aangeleverde stukken bekijken en zal voor u een brief opstellen die u zelf aan de wederpartij kunt toesturen. De brief wordt dus niet door ons verstuurd.

Op dit product zijn zowel de algemene voorwaarden van Rechtdoor als de productvoorwaarden ‘Eenvoudige juridische brief’ van toepassing. [...]

Ontslag op staande voet

Gelukkig kan iemand niet zomaar op staande voet ontslagen worden. Om op staande voet ontslagen te kunnen worden moet er sprake zijn van een dringende reden. Daarnaast moet het ontslag ook onverwijld gegeven worden en moet ook de dringende reden op grond waarvan het ontslag op staande voet worden gegeven onverwijld worden medegedeeld [...]

Wijziging van de arbeidsduur


Werkgevers hebben veelal te maken met werknemers die in deeltijd willen werken of die juist meer willen werken, bijvoorbeeld van deeltijd naar voltijd. Over het algemeen wordt dit in goed overleg… [...]

Second Opinion Advocaat Rechtsbijstand

Verzekerden krijgen van de rechtsbijstandverzekeraar wel eens te horen dat hun zaak geen redelijke kans van slagen heeft. Er wordt dan geen dekking verleend. Laat in dat geval een second opinion uitvoeren. Dit kost u niets [...]

Hoeveel loon moet er tijdens ziekte doorbetaald worden?

In de wet staat dat een werkgever twee jaar lang 70% van het loon van een zieke werknemer moet doorbetalen. Er geldt hierbij wel een maximum dagloon. In de cao of de arbeidsovereenkomst kan staan dat er een hoger percentage moet worden uitbetaald. [...]

Gebruikt DAS oneigenlijk argument om dekking te weigeren?

De DAS Rechtsbijstandverzekering stelt zich op het standpunt dat, omdat er in een administratieve bezwaarprocedure geen beslissing wordt genomen door een rechter, zij geen dekking hoeft te verlenen als de verzekerde een bezwaarprocedure wil laten voeren door een door hem aangewezen gemachtigde. Rechtdoor is echter van oordeel dat de DAS in een dergelijk geval wel dekking moet verlenen en dat het door haar gebruikte argument geen stand kan houden.

  [...]

Ontslag aanvechten, hoe moet dat?

Als u het niet eens bent met uw ontslag dan is het natuurlijk belangrijk om het ontslag aan te vechten. Hoe u dat moet doen is afhankelijk van de wijze waarop u bent of wordt ontslagen.

Ontslag…

[...]

Advies in verjaringszaken

Omdat wij veel zaken behandelen op het gebied van grond en verjaring hebben wij een vaste prijs ontwikkeld voor het beoordelen van dit soort zaken. De meest gestelde vraag is immers of er inderdaad spake is van verjaring. [...]

Goede trouw in verjaringszaken

Zoals wij in ons artikel over eigendomsverkrijging van grond door verjaring uitleggen zijn er twee “soorten” verjaring, de verkrijgende verjaring en de bevrijdende verjaring. Voor de verkrijgende verjaring geldt een termijn van 10 jaar en is goede trouw vereist. Maar wanneer is er nu sprake van goede trouw? [...]

Is een mondelinge koopovereenkomst voor een woning rechtsgeldig?

Voor de meeste overeenkomsten geldt dat deze mondeling tot stand kunnen komen. Zij hoeven niet schriftelijk te worden vastgelegd. Er zijn een aantal uitzonderingen waaronder de koop van een woning. Maar ook voor de koop van een woning geldt dat deze overeenkomst, in bepaalde gevallen, mondeling tot stand kan komen. In dit artikel leggen wij uit in welke gevallen het schriftelijkheidsvereiste geldt. Ook leggen wij uit in welke gevallen u actie kunt ondernemen als de koper of verkoper weigert om de koopovereenkomst te tekenen terwijl er mondeling al wel overeenstemming was. [...]

Ontslag op staande voet aanvechten

In dit artikel leggen wij uit hoe u een ontslag op staande voet kunt aanvechten.

Twee keuzes

Wanneer u op staande voet bent ontslagen kunt u kiezen uit twee opties:

  1. Het ontslag op staande voet vernietigen

  2. Aanspraak maken op de gefixeerde schadevergoeding en op een billijke vergoeding

[...]