Buitengerechtelijke incassokosten

Buitengerechtelijke incassokosten

vraag juridisch advies

x

Meer informatie?
Maak meteen een afspraak met ons:

Hoe wilt u dat wij contact opnemen?

of

Buitengerechtelijke incassokosten

Sinds 1 juli 2012 gelden er nieuwe regels ten aanzien van de buitengerechtelijke incassokosten. Er zijn percentages van de hoofdsom vastgesteld (een staffel) waarmee de vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten kan worden berekend. De buitengerechtelijke incassokosten kunnen aan de hand van onderstaande staffel worden berekend.

Hoofdsom t/m

Buitengerechtelijke incassokosten

Maximum

€ 2.500,-

15% over de hoofdsom

€ 375,- met een minimum van € 40,-

€ 5.000,-

€ 375,- + 10% over (hoofdsom -/- € 2.500,-)

€ 625,-

€ 10.000,-

€ 625,- + 5% over (hoofdsom -/- € 5.000,-)

€ 875,-

€ 200.000,-

€ 875,- + 1% over (hoofdsom -/- € 10.000,-)

€ 2.775,-

€ 200.000,- en meer

€ 2.775,- + 0,5% over (hoofdsom -/- € 200.000,-)

€ 6.775,-

Naast het stellen van nadere regels met betrekking tot de hoogte van de vergoeding heeft de wetgever ook nadere regels gesteld ten aanzien van het tijdstip waarop aanspraak gemaakt kan worden op de buitengerechtelijke incassokosten en de wijze van aanmaning.

Informatie schuldeisers en buitengerechtelijke incassokosten

Aanmanen en buitengerechtelijke incassokosten aanzeggen

Voordat u aanspraak kunt maken op buitengerechtelijke incassokosten zult u, nadat het verzuim is ingetreden (dit is meestal nadat de betalingstermijn is verstreken) eerst een aanmaning moeten versturen waarin u de schuldenaar een termijn van ten minste 14 dagen geeft om alsnog tot betaling over te gaan. Houd er rekening mee dat de termijn van 14 dagen begint te lopen op de dag na dagtekening van de aanmaning.

In de aanmaning dient u de schuldenaar erop te wijzen (aanzeggen) dat bij niet-betaling aanspraak zal worden gemaakt op de wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten kunt u berekenen aan de hand van bovenstaande staffel.

Aanmanen en de buitengerechtelijk incassokosten aanzeggen is echter uitsluitend noodzakelijk indien uw schuldenaar een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Meer dan één vordering op dezelfde schuldenaar

Indien u dezelfde schuldenaar op het moment van aanmanen voor meer dan één vordering kunt aanmanen (omdat het verzuim is ingetreden / de betalingstermijn is verstreken) dan dient dit in één aanmaning te geschieden. Voor de berekening van de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten bent u verplicht om in dat geval de hoofdsommen van deze vorderingen bij elkaar op te tellen.

Indien u bijvoorbeeld een verhuurder bent en uw huurder heeft de huur over de maanden juli en augustus niet voldaan dan moet u, indien u gaat aanmanen, voor beide bedragen aanmanen en de buitengerechtelijke incassokosten berekenen over de hoofdsom van de twee maandbedragen bij elkaar opgeteld.

Buitengerechtelijke incassokosten indien u buitengerechtelijk incasseert

U mag, ook indien u uw vordering niet uit handen geeft, en dus zelf een incassotraject start, buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen. Het is niet zo dat er alleen buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht mogen worden wanneer een derde het incassotraject heeft opgestart. Wel dient u in dat geval uiteraard eerst een aanmaning aan de schuldenaar toe te sturen die voldoet aan de vereisten zoals hiervoor besproken.

De schuldenaar is geen natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep op bedrijf

Indien de schuldenaar bijvoorbeeld een BV is, dan mag er voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten worden afgeweken van de vastgestelde percentages van de hoofdsom. Dit kan bijvoorbeeld in uw algemene voorwaarden. Indien u niets over de buitengerechtelijke incassokosten opneemt in uw algemene voorwaarden en hier geen verdere afspraken over heeft gemaakt, dan geldt de bovenstaande staffel. Overigens kan het, indien u afwijkende afspraken heeft gemaakt over de buitengerechtelijke incassokosten, altijd zo zijn dat de rechter de buitengerechtelijke incassokosten matigt. Het is echter wel verstandig om in uw algemene voorwaarden in ieder geval een bepaling op te nemen over de buitengerechtelijke incassokosten.

Informatie schuldenaren en buitengerechtelijke incassokosten

Schuldenaren die een natuurlijk persoon zijn en niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Als gevolg van de regelgeving omtrent de buitengerechtelijke incassokosten, is er voor de schuldenaar duidelijkheid over de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten. Indien een schuldeiser een vordering op u heeft van bijvoorbeeld€ 1.000,00 kunt u immers zelf berekenen dat de buitengerechtelijke incassokosten maximaal € 150,00 mogen bedragen. Ontvangt u een brief van uw schuldeiser of van bijvoorbeeld een incassobureau waarin aanspraak wordt gemaakt op een hoger bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten, dan hoeft u dit hogere bedrag niet te betalen. U kunt in dat geval gewoon dat bedrag aan buitengerechtelijke kosten betalen dat u op grond van de wettelijke regels dient te voldoen.

De buitengerechtelijke incassokosten bent u pas verschuldigd nadat u een aanmaning heeft ontvangen waarin u een laatste termijn van 14 dagen is gesteld die begint te lopen op de dag na aanmaning. In deze aanmaning moet ook alvast de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten worden vermeld. Deze buitengerechtelijke incassokosten mogen u in de aanmaning echter nog niet in rekening worden gebracht. Er kan door uw schuldeiser pas aanspraak worden gemaakt op de buitengerechtelijke incassokosten als u niet binnen de in de aanmaning gestelde termijn betaalt.

Heeft u vragen over buitengerechtelijke incassokosten?

Neem dan contact op met Advocatenkantoor Rechtdoor. Wij zijn gevestigd in Borne en hebben een bezoekadres in Almelo. Wij zijn goed bereikbaar vanuit Hengelo en Enschede.

Woont u niet in de buurt? Geen probleem wij hebben cliënten in het hele land. Alle communicatie kan telefonisch of via de mail verlopen. 

U kunt uw vraag ook via onze facebookpagina stellen. 

Wat vond u van dit artikel? 0 0