Gebruikt DAS oneigenlijk argument om dekking te weigeren?

De DAS Rechtsbijstandverzekering stelt zich op het standpunt dat, omdat er in een administratieve bezwaarprocedure geen beslissing wordt genomen door een rechter, zij geen dekking hoeft te verlenen als de verzekerde een bezwaarprocedure wil laten voeren door een door hem aangewezen gemachtigde. Rechtdoor is echter van oordeel dat de DAS in een dergelijk geval wel dekking moet verlenen en dat het door haar gebruikte argument geen stand kan houden.

Hof van Justitie: “Vrije advocaatkeuze in geval van een procedure”

In zijn arrest van 7 november 2013 heeft het Hof van Justitie, op verzoek van de Hoge Raad der Nederlanden, uitgelegd hoe artikel 4, lid 1 van de (Europese) richtlijn 87/344/EEG moet worden uitgelegd. Artikel 4 lid 1 van deze richtlijn luidt als volgt:

“In elke overeenkomst inzake rechtsbijstandverzekering moet uitdrukkelijk worden bepaald dat

a)indien een advocaat of andere persoon die volgens het nationaal recht gekwalificeerd is, wordt gevraagd de belangen van de verzekerde in een gerechtelijk of administratieve procedure te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen, de verzekerde vrij is om deze advocaat of andere persoon te kiezen;

b)de verzekerde vrij is om een advocaat, of indien hij daar de voorkeur aan geeft en voor zover het nationale recht zulks toestaat, een andere gekwalifiveerde persoon te kiezen om zijn belangen te beharigen wanneer zich een belangenconflict voordoet.”

Het Hof heeft bepaald dat dit artikel zo uitgelegd dient te worden dat, indien een rechtsbijstand verzekerd persoon een procedure gaat voeren, hij zelf een advocaat of jurist naar keuze mag inschakelen die in de te voeren procedure zijn belangen behartigt. De rechtsbijstandverzekeraar moet ook dan dekking verlenen en dus de kosten van de door de verzekerde gekozen advocaat of jurist voldoen.

Aanleiding voor het verzoek van de Hoge Raad aan het Hof was een meningsverschil tussen de DAS en een bij de DAS rechtsbijstandverzekerd persoon. Meer over het arrest van het Hof van Justitie en de aanleiding voor dit arrest is te lezen op de website van Rechtdoor (https://www.rechtdoor.nl/kennis/bent-u-rechtsbijstand-verzekerd-dan-kan-onze-rekening-naar-uw-verzekering).

DAS: “Vrije advocaatkeuze geldt niet voor bezwaarprocedures”

Op 30 december 2013 heeft zich bij Rechtdoor een bij de DAS verzekerd persoon gemeld die bezwaar wilde maken tegen een beschikking van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almelo. Hij zou ingevolge deze beschikking een groot bedrag aan ontvangen uitkeringsgelden terug moeten betalen. De justitiabele heeft één van de juristen bij Rechtdoor verzocht om in deze bezwaarprocedure als zijn gemachtigde op te treden. Het betreft een bezwaarprocedure zoals beschreven in afdeling 7.1 van de Awb.

Met het arrest van het Hof van Justitie in het achterhoofd, heeft de behandelend jurist van Rechtdoor de DAS verzocht te bevestigen dat zijn kosten voor het voeren van deze bezwaarprocedure door de DAS vergoed worden. De DAS weigerde echter dekking te verlenen en antwoordde op 3 januari 2014 als volgt:

Voor wat betreft de Uitspraak van het Hof heb ik u aangegeven dat de hier genoemde vrije advocaatkeus enkel geldt voor procedures. Deze geldt dus niet voor (bijvoorbeeld) bezwaar- of zienswijzeprocedures. In deze procedures is er nog geen sprake van onafhankelijke besluitvorming door een rechterlijke instantie, zoals de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State onder meer oordeelde in zijn uitspraak van 20 februari 2013, 201209681/1/A2. … Gelet op bovenstaande kan uw verzoek om vergoeding van uw kosten niet ingewilligd worden.”

De DAS stelt zich dus op het standpunt dat vrije advocaatkeuze zoals bedoeld in de richtlijn c.q. het arrest van het Hof van Justitie pas aan de orde is, indien er een procedure aanhangig is (of wordt gemaakt) waarbij onafhankelijk besluitvorming plaatsvindt door een rechterlijke instantie. De DAS wilde in dit geval in beginsel de bezwaarprocedure wel door een eigen jurist laten voeren.

Rechtdoor: “Vrije advocaatkeuze geldt wel voor bezwaarprocedures”

Rechtdoor is het niet eens met het standpunt van de DAS. Rechtdoor stelt zich op het standpunt dat een bestuursrechtelijke bezwaarprocedure ex afdeling 7.1 van de AWB een administratieve procedure is als bedoeld in richtlijn 87/344/EEG en dat de DAS ingvolge de bepalingen in die richtlijn dekking zou moeten verlenen, ook als de verzekerde er voor kiest zelf een gemachtigde in te schakelen die niet werkt voor of bij de DAS. Rechtdoor trekt haar conclusie mede op basis van artikel 2, lid 1, van de richtlijn. Hierin wordt immers het volgende bepaald:

“Deze richtlijn is van toepassing op de verzekering voor rechtsbijstand. Deze verzekering bestaat erin dat tegen betaling van een premie de verbintenis wordt aangegaan om de kosten van gerechtelijke procedures te dragen en andere diensten te verlenen die voortvloeien uit de door de verzekering geboden dekking, met name met het oog op

  • ….
  • de verdediging of vertegenwoordiging van de verzekerde in een civielrechtelijke, strafrechtelijke, administratieve of andere procedure of in geval van een tegen hem gerichte vordering”.

Bovendien is in artikel 4 lid 1 van de richtlijn ondubbelzinnig te lezen dat de verzekerde vrij is om zijn eigen gemachtigde te kiezen indien er sprake is van een gerechtelijk- of administratieve procedure, althans dat in elke overeenkomst inzake rechtsbijstandverzekering uitdrukkelijk bepaald moet worden dat dit het geval is.

Ingevolge de richtlijn, zo meent Rechtdoor, is de DAS dus ook gehouden de kosten van een gemachtigde te voldoen indien de justitiabele rechtsbijstand is verzekerd bij de DAS en een bezwaarprocedure ex afdeling 7.1 Awb wil voeren. Het arrest van het Hof van Justitie bevestigt dit. De door de DAS aangehaalde voorwaarde dat er sprake moet zijn van “onafhankelijke besluitvorming door een rechterlijke instantie” is niet terug te vinden in enige wet- of regelgeving noch in enige jurisprudentie.

DAS wilde niet reageren

Rechtdoor heeft haar standpunt, zoals hierboven beschreven, bekend gemaakt bij de DAS en heeft de DAS verzocht haar beslissing te heroverwegen en inhoudelijk te reageren op het standpunt van Rechtdoor. De DAS had echter in de polisvoorwaarden een andere grond gevonden om geen dekking te verlenen aan de persoon die zich bij Rechtdoor had gemeld, ook niet in natura. De DAS vond het om die reden niet nodig om alsnog inhoudelijk te reageren op het standpunt van Rechtdoor.

Zelfs nadat Rechtdoor had aangekondigd om over dit onderwerp op haar website een nieuwsbericht te plaatsen, achtte de DAS het niet nodig om inhoudelijk te reageren op het door Rechtdoor ingenomen standpunt. Wel wist de DAS nog te melden dat, indien Rechtdoor onjuiste informatie op haar website zou plaatsen, Rechtdoor onrechtmatig zou handelen jegens de DAS.

Tot slot

Rechtdoor kan zich voorstellen dat de DAS er een financieel belang bij heeft om zoveel mogelijk zaken in eigen huis (in natura) af te handelen en dus om zo weinig mogelijk zaken (gedwongen) uit te besteden, maar desondanks kan Rechtdoor het standpunt van de DAS niet volgen. Immers, de Richtlijn is duidelijk en het arrest van het Hof van Justitie ook. Bovendien doet de DAS, zo meent Rechtdoor, de bij haar verzekerde personen te kort indien zij blijft bij haar standpunt. Het lijkt erop dat de DAS oneigenlijke argumenten gerbuikt om dekking te weigeren.

Het is overigens maar de vraag of, en vooral door wie er onjuiste informatie wordt verspreid.

Heeft u vragen over dit artikel? Neem dan contact op met Advocatenkantoor Rechtdoor. Wij zijn gevestigd in Borne en hebben een bezoekadres in Almelo.

U kunt uw vraag ook via onze facebookpagina stellen.