Kortdurend zorgverlof

Is uw kind ziek en heeft u geen oppas? Of is één van uw ouders of uw partner ziek en bent u degene die de zorg voor uw rekening moet nemen? Voor deze gevallen bestaat het kortdurend zorgverlof.

Wanneer kortdurend zorgverlof en mag de werkgever dit weigeren?

Als bijvoorbeeld uw kind, uw echtgenoot, uw partner (waarmee u samenwoont) of één van uw ouders ziek is en u degene bent die voor die persoon moet zorgen, kunt u aanspraak maken op kortdurend zorgverlof. Er moet wel sprake zijn van noodzakelijke verzorging (een kind van 16 met lichte griep hoeft doorgaans niet verzorgd te worden) en de zorg moet niet op andere wijze kunnen worden verstrekt (dus bijvoorbeeld door opa of oma). Uw werkgever mag u vragen om de noodzaak van het verlof aannemelijk te maken.

Uw werkgever mag het kortdurend zorgverlof alleen weigeren als er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang. Daarbij mag uw werkgever niet zomaar stellen dat uw aanwezigheid strikt noodzakelijk is zonder onderzoek te hebben gedaan naar eventuele andere oplossingen. Uw werkgever zal dus altijd moeten proberen om vervanging voor u te regelen als bijvoorbeeld een bepaalde bezetting op de werkvloer noodzakelijk is.

Kortdurend zorgverlof voor wie?

De persoon voor wie u moet zorgen moet wel een persoon zijn die in de wet wordt genoemd wilt u aanspraak kunnen maken op kortdurend zorgverlof. De personen die in de wet worden genoemd zijn de volgende:

  • de echtgenoot, de geregistreerde partner of de persoon met wie de werknemer ongehuwd samenwoont;
  • een kind tot wie de werknemer als ouder in een familierechtelijke betrekking staat;
  • een kind van de echtgenoot, de geregistreerde partner of de persoon met wie de werknemer ongehuwd samenwoont;
  • een pleegkind dat blijkens de basisregistratie personen op hetzelfde adres woont als de werknemer en dat hij als pleegouder verzorgt;
  • een bloedverwant in de eerste of tweede graad;
  • degene die, zonder dat er sprake is van een arbeidsrelatie, deel uitmaakt van de huishouding van de werknemer; of
  • degene met wie de werknemer anderszins een sociale relatie heeft, voor zover de te verlenen verzorging rechtstreeks voortvloeit uit die relatie en redelijkerwijs door de werknemer moet worden verleend.

De duur van het kortdurend zorgverlof

Het kortdurend zorgverlof bedraagt per jaar maximaal tweemaal uw arbeidsduur per week. Dit betekent dat wanneer u 40 uur per week werkt u maximaal 80 uur per jaar aan kortdurend zorgverlof kunt opnemen. Het jaar loopt daarbij niet telkens van 1 januari tot en met 31 december, maar vangt aan op de eerste dag waarop het verlof wordt genoten. Indien u dus op 1 mei kortdurend zorgverlof opneemt, kunt u tot 1 mei in het daaropvolgende jaar 80 uur kortdurend zorgverlof opnemen.

Hoe zit het met het loon?

Indien uw loon niet hoger is dan € 209,26 per dag (2018) heeft u recht op doorbetaling van 70% van uw loon. Indien uw loon gelijk is aan het wettelijk minimumloon heeft u recht op doorbetaling van uw volledige loon. Uw werkgever mag het kortdurend zorgverlof niet verrekenen met vakantie-uren.

Geldt dit altijd?

In de cao kan van deze wettelijke regeling worden afgeweken. Ook mag er van deze regeling worden afgeweken als uw werkgever daarover overeenstemming heeft bereikt met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging. Uw werkgever mag niet zelfstandig van deze regeling afwijken.

Heeft u vragen over het kortdurend zorgverlof?

Neem dan contact op met Advocatenkantoor Rechtdoor. Wij zijn gevestigd in Borne en hebben een bezoekadres in Almelo. Wij zijn goed bereikbaar vanuit Hengelo en Enschede.

Woont u niet in de buurt? Geen probleem wij hebben cliënten in het hele land. Alle communicatie kan telefonisch of via de mail verlopen.