Mag een werknemer altijd zelf bepalen wanneer hij vakantie opneemt?

De hoofdregel is dat een werkgever de vakantie vaststelt overeenkomstig de wens van de werknemer. Hiervan mag alleen worden afgeweken als gewichtige redenen zich daartegen verzetten of als er in de arbeidsovereenkomst of cao een vakantieregeling is opgenomen.

De wens van de werknemer

De werknemer kan zijn wens met betrekking tot de vakantie zowel mondeling als schriftelijk kenbaar maken.Het verdient echter de voorkeur om dit schriftelijk te doen. In dat geval geldt namelijk dat de werkgever indien hij het verzoek wil weigeren dit binnen twee weken moet doen. Hij moet binnen twee weken schriftelijk de gewichtige redenen kenbaar maken op grond waarvan het verzoek wordt geweigerd. Doet de werkgever dit niet dan is de vakantie vastgesteld zoals deze is verzocht door de werknemer. Heeft de werknemer niet schriftelijk maar mondeling om vaststelling van zijn vakantie verzocht dan dient de werkgever ook rekening te houden met de wens van de werknemer maar geldt de termijn van twee weken niet. De werkgever mag het verzoek dan ook na twee weken nog afwijzen.

Gewichtige redenen

De werkgever kan bij de vaststelling van de vakantie dus afwijken van de wens van de werknemer indien hij daarvoor gewichtige redenen heeft.Van gewichtige redenen is volgens de regering sprake wanneer het inwilligen van een verzoek om vakantie tot een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering leidt. Bij de behandeling van de wet werd als voorbeeld een seizoensbedrijf genoemd waarvan werknemers hun vakantie willen opnemen in de seizoenspiek. Ook een klein bedrijf dat gesloten zou moeten worden omdat er niet kan worden voorzien in vervanging werd als voorbeeld genoemd.

Door de werkgever vastgestelde vakanties

In sommige gevallen wordt voor de werknemer bepaald wanneer hij vakantie moet opnemen. Denk bijvoorbeeld aan de bouwvak of leraren die vakantie hebben tijdens schoolvakanties. In deze gevallen wordt de vakantie niet vastgesteld overeenkomstig de wens van de werknemer. Dit mag alleen als een dergelijke vakantieregeling is opgenomen in de arbeidsovereenkomst of de cao.

Wijziging van een vastgestelde vakantie

Een werkgever mag een reeds vastgestelde vakantie van de werknemer wijzigen indien hij daarvoor gewichtige redenen heeft. Denk hierbij aan plotselinge extreme drukte of ziekte van werknemers. Een werknemer waarvan de vakantie wordt gewijzigd kan daardoor schade lijden omdat hij zijn vakantie moet annuleren. Deze schade dient vergoed te worden door de werkgever.

Heeft u vragen over de vaststelling van de vakantie?

Neem dan contact op met Advocatenkantoor Rechtdoor. Wij zijn gevestigd in Borne en hebben een bezoekadres in Almelo. Wij zijn goed bereikbaar vanuit Hengelo en Enschede.

Woont u niet in de buurt? Geen probleem wij hebben cliënten in het hele land. Alle communicatie kan telefonisch of via de mail verlopen.