RECHTDOOR PRODUCTVOORWAARDEN: BEËINDIGINGSPAKKET WERKGEVERS

Artikel 1: toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op het product ‘beëindigingspakket voor werkgevers’.

1.2 Naast deze voorwaarden zijn ook de algemene voorwaarden van Rechtdoor van toepassing.

Artikel 2: werkzaamheden
Rechtdoor stelt voor u een vaststellingsovereenkomst op die strekt tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met uw werknemer. U bepaalt, in overleg met uw werknemers, de inhoud van de overeenkomst. Rechtdoor zal u daarbij – indien nodig – van advies voorzien. Rechtdoor voert desgewenst (als gemachtigde) de onderhandelingen met uw werknemer over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd.

Artikel 3: betaling
U dient de helft van het overeengekomen honorarium vooraf te voldoen en de andere helft nadat de werkzaamheden van Rechtdoor zijn geëindigd.

Artikel 4: einde werkzaamheden
4.1 De werkzaamheden van Rechtdoor eindigen in ieder geval op het moment dat er door u en uw werknemer een vaststellingsovereenkomst tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst is ondertekend of op het moment dat duidelijk is dat u en uw werknemer geen overeenstemming gaan bereiken over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst. Ook indien na het verlenen van de opdracht de arbeidsovereenkomst tussen u en uw werknemer – om welke reden dan ook –is geëindigd, eindigen de werkzaamheden van Rechtdoor.

4.2 Indien u en Rechtdoor van mening verschillen over de vraag of u en uw werknemer geen overeenstemming gaan bereiken is het oordeel van Rechtdoor doorslaggevend.

Artikel 5: informatieplicht
5.1 Omdat Rechtdoor uw zaak juridisch beoordeelt aan de hand van door u verstrekte informatie is het van belang dat u alle relevante informatie aanlevert. Indien u Rechtdoor niet volledig of onjuist informeert en Rechtdoor hierdoor een verkeerd advies geeft c.q. een verkeerde strategie kiest, is Rechtdoor niet aansprakelijk voor de eventueel door u te lijden schade.

5.2 Indien blijkt dat u Rechtdoor onjuist of onvolledig heeft geïnformeerd is Rechtdoor gerechtigd om haar werkzaamheden te staken. In dat geval dient u het overeengekomen bedrag volledig te betalen.

Artikel 6: verstrekte opdracht
Zodra u aan Rechtdoor de opdracht heeft verstrekt, bent u het gehele overeengekomen bedrag aan Rechtdoor verschuldigd. Ook indien u Rechtdoor, nadat u de opdracht heeft verstrekt, verzoekt om de behandeling de staken c.q. de opdracht intrekt, dient u het overeengekomen bedrag volledig te voldoen.