RECHTDOOR PRODUCTVOORWAARDEN: BEËINDIGINGSPAKKET VOOR WERKNEMERS

Artikel 1: toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op het product ‘Beëindigingspakket voor werknemers’.

1.2 Naast deze voorwaarden zijn ook de algemene voorwaarden van Rechtdoor van toepassing.

Artikel 2: werkzaamheden
Rechtdoor beoordeelt de door uw werkgever aan u aangeboden vaststellingsovereenkomst, adviseert u hierover en zal desnodig een (nieuwe) vaststellingsovereenkomst opstellen. Tevens treedt rechtdoor op uw verzoek op als gemachtigde in de onderhandeling met uw werkgever over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst.

Artikel 3: betaling
U dient de helft van het overeengekomen bedrag vooraf te voldoen en de andere helft nadat de werkzaamheden van Rechtdoor zijn geëindigd.

Artikel 4: einde werkzaamheden
4.1 De werkzaamheden van Rechtdoor eindigen in ieder geval op het moment dat er door u en uw werkgever een vaststellingsovereenkomst tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst is ondertekend of op het moment dat duidelijk is dat tussen u en uw werkgever geen overeenstemming zal worden bereikt over (de voorwaarden voor) de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Ook indien aan u ontslag op staande voet wordt verleend, indien uw werkgever een ontslagvergunning aanvraagt bij het UWV en/of indien uw werkgever een ontbindingsprocedure start, eindigen de werkzaamheden van Rechtdoor uit hoofde van het ‘Rechtdoor beëindigingspakket voor werknemers’. Uiteraard kan Rechtdoor u ook in een eventuele loonvorderingsprocedure, een UWV-procedure of ontbindingsprocedure bijstaan, doch deze werkzaamheden vallen niet binnen het ‘Rechtdoor beëindigingspakket voor werknemers’. Ook zullen de werkzaamheden van Rechtdoor eindigen in een geval als bedoeld in artikel 6.2 van onderhavige productvoorwaarden.

4.2 Indien u en Rechtdoor van mening verschillen over de vraag of u en uw werkgever geen overeenstemming gaan bereiken is het oordeel van Rechtdoor doorslaggevend.

Artikel 5: informatieplicht
5.1 Omdat Rechtdoor uw zaak juridisch beoordeelt aan de hand van door u verstrekte informatie is het van belang dat u alle relevante informatie aanlevert. Indien u Rechtdoor niet volledig of onjuist informeert en Rechtdoor hierdoor een verkeerd advies geeft c.q. een verkeerde strategie kiest is Rechtdoor niet aansprakelijk voor de eventueel door u te lijden schade.

5.2 Indien blijkt dat u Rechtdoor onjuist of onvolledig heeft geïnformeerd is Rechtdoor gerechtigd om haar werkzaamheden te staken. In dat geval dient u het overeengekomen bedrag volledig te voldoen.

Artikel 6 verstrekte opdracht
Zodra u aan Rechtdoor de opdracht heeft verstrekt bent u het overeengekomen bedrag aan Rechtdoor verschuldigd. Indien u Rechtdoor, nadat u de opdracht heeft verstrekt, verzoekt om de behandeling de staken c.q. de opdracht intrekt, dient u het overeengekomen bedrag volledig te voldoen.