BEOORDELEN VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VOOR WERKNEMERS

Artikel 1: toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op het product ‘Beoordelen vaststellingsovereenkomst voor werknemers’.
1.2 Naast deze voorwaarden zijn ook de algemene voorwaarden van Rechtdoor van toepassing.

Artikel 2: werkzaamheden
Rechtdoor beoordeelt de door uw werkgever aan u aangeboden vaststellingsovereenkomst die strekt tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst en adviseert u hierover. Dit advies ontvangt u schriftelijk en zal u (indien u dit wenst) mondeling worden toegelicht. Rechtdoor treedt niet voor u op als gemachtigde en zal dus niet in onderhandeling treden met uw werkgever. Indien u wenst dat Rechtdoor als gemachtigde voor u optreedt dient u te kiezen voor het product “Rechtdoor beëindigingspakket voor werknemers”.

Artikel 3: betaling
U dient de helft van het overeengekomen bedrag vooraf te voldoen en de andere helft nadat de werkzaamheden van Rechtdoor zijn geëindigd.

Artikel 4: einde werkzaamheden
De werkzaamheden van Rechtdoor eindigen op het moment dat u het juridisch advies heeft ontvangen. Indien u een mondelinge toelichting wenst op het advies eindigen de werkzaamheden van Rechtdoor nadat u deze mondelinge toelichting heeft ontvangen.

Artikel 5: informatieplicht
5.1 Omdat Rechtdoor uw zaak juridisch beoordeelt aan de hand van door u verstrekte informatie is het van belang dat u alle relevante informatie aanlevert. Indien u Rechtdoor niet volledig of onjuist informeert en Rechtdoor hierdoor een verkeerd advies geeft is Rechtdoor niet aansprakelijk voor de eventueel door u te lijden schade.
5.2 Indien blijkt dat u Rechtdoor onjuist of onvolledig heeft geïnformeerd is Rechtdoor gerechtigd om haar werkzaamheden te staken. In dat geval dient u het overeengekomen bedrag volledig te voldoen.

Artikel 6: verstrekte opdracht
Zodra u aan Rechtdoor de opdracht heeft verstrekt bent u het overeengekomen bedrag aan Rechtdoor verschuldigd. Indien u Rechtdoor, nadat u de opdracht heeft verstrekt, verzoekt om de behandeling de staken c.q. de opdracht intrekt, dient u het overeengekomen bedrag volledig te voldoen.