RECHTDOOR PRODUCTVOORWAARDEN: EENVOUDIG JURIDISCH ADVIES

Artikel 1: toepasselijkheid
1.1Deze voorwaarden zijn van toepassing op het product ‘Eenvoudig juridisch advies’.
1.2 Naast deze voorwaarden zijn ook de algemene voorwaarden van Rechtdoor van toepassing.

Artikel 2: betaling
U dient het overeengekomen bedrag vooraf te voldoen. U ontvangt hiervoor van Rechtdoor een factuur met een betaaltermijn van 14 dagen.

Artikel 3: werkzaamheden
3.1 Rechtdoor zal de door u aangeleverde stukken bekijken en zal uw zaak juridisch beoordelen. Bij deze beoordeling zal bekeken worden wat uw rechten c.q. plichten zijn en/of wordt getracht een zo volledig mogelijk antwoord te geven op uw (rechts)vraag. Het juridisch advies zal op schrift worden gesteld waarbij Rechtdoor probeert het advies zo begrijpelijk mogelijk te verwoorden.

3.2 Het advies moet betrekking hebben op een (relatief) eenvoudige (rechts)vraag. Bij de prijs is maximaal 2,5 uur werk door Rechtdoor inbegrepen. Indien de (rechts)vraag complexer blijkt te zijn dan vooraf ingeschat en/of Rechtdoor verwacht meer dan 2,5 uur aan het advies te (moeten) besteden, zal Rechtdoor aanvullende afspraken met u maken met betrekking tot de kosten hiervoor. Uiteraard zal Rechtdoor in dat geval – indien en voor zover mogelijk – tijdig contact met u opnemen.

Artikel 4: informatieplicht
Omdat Rechtdoor uw zaak juridisch beoordeelt aan de hand van door u verstrekte informatie is het van belang dat u alle relevante informatie aanlevert. Indien u Rechtdoor niet volledig of onjuist informeert en Rechtdoor hierdoor een onjuist advies geeft, is Rechtdoor niet aansprakelijk voor de eventueel door u te lijden schade.

Artikel 5: verstrekte opdracht
Zodra u aan Rechtdoor de opdracht heeft verstrekt voor het schrijven van een juridisch advies bent u het overeengekomen bedrag aan Rechtdoor verschuldigd. Indien u Rechtdoor, nadat u de opdracht heeft verstrekt, verzoekt om de behandeling de staken c.q. de opdracht intrekt, dient u het volledige bedrag aan Rechtdoor te voldoen.