RECHTDOOR PRODUCTVOORWAARDEN: EENVOUDIGE JURIDISCHE BRIEF

 

Artikel 1: toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op het product ‘Eenvoudige juridische brief’.
1.2 Naast deze voorwaarden zijn ook de algemene voorwaarden van Rechtdoor van toepassing.

Artikel 2: betaling
U dient het overeengekomen bedrag vooraf te voldoen. U ontvangt hiervoor van Rechtdoor een factuur met een betaaltermijn van 14 dagen.

Artikel 3: werkzaamheden
3.1 Rechtdoor zal de door u aangeleverde stukken bekijken en zal voor u een brief opstellen die u zelf aan de wederpartij kunt toesturen. De brief wordt dus niet door Rechtdoor verstuurd, Rechtdoor treedt niet als uw gemachtigde op. Wilt u dat de brief door Rechtdoor wordt verstuurd dan zal Rechtdoor voor u optreden als gemachtigde waardoor een ander tarief van toepassing is.
3.2 De brief moet betrekking hebben op een juridisch (relatief) eenvoudige kwestie. Bij de prijs is maximaal 2,5 uur werk door Rechtdoor inbegrepen. Indien juridische kwestie complexer blijkt te zijn dan vooraf ingeschat en/of Rechtdoor verwacht meer dan 2,5 uur aan de brief te (moeten) besteden, zal Rechtdoor aanvullende afspraken met u maken met betrekking tot de kosten hiervoor. Uiteraard zal Rechtdoor in dat geval – indien en voor zover mogelijk – tijdig contact met u opnemen.
3.3 De vaste prijs voor een juridische brief betreft één brief. De juridische inhoud van deze brief wordt bepaald door Rechtdoor. U kunt de brief uiteraard naar eigen goeddunken wijzigen nadat u het eindproduct van Rechtdoor heeft ontvangen. Door u aangebracht wijzigingen kunnen echter niet aan Rechtdoor worden tegengeworpen.

Artikel 4: informatieplicht
Omdat Rechtdoor uw zaak juridisch beoordeelt aan de hand van door u verstrekte informatie is het van belang dat u alle relevante informatie aanlevert. Indien u Rechtdoor niet volledig of onjuist informeert en de inhoud van het eindproduct dientengevolge onjuist of onvolledig is, is Rechtdoor niet aansprakelijk voor de eventueel door u te lijden schade.

Artikel 5 verstrekte opdracht
Zodra u aan Rechtdoor de opdracht heeft verstrekt voor het schrijven van een juridische brief bent u het overeengekomen bedrag aan Rechtdoor verschuldigd. Indien u Rechtdoor, nadat u de opdracht heeft verstrekt, verzoekt om de behandeling de staken c.q. de opdracht intrekt, dient u het volledige bedrag aan Rechtdoor te voldoen.