OPSTELLEN VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

Artikel 1: toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op het product ‘Opstellen vaststellingsovereenkomst’.
 Naast deze voorwaarden zijn ook de algemene voorwaarden van Rechtdoor van toepassing.

Artikel 2: werkzaamheden
Rechtdoor stelt voor u een vaststellingsovereenkomst op die strekt tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met uw werknemer. U bepaalt de inhoud van de overeenkomst. Rechtdoor zal u daarbij – indien nodig – van advies voorzien. Indien de vaststellingsovereenkomst, nadat deze is voorgelegd aan de werknemer, moet worden aangepast dan wel aangevuld zal Rechtdoor deze aanpassingen en/of aanvullingen in de vaststellingsovereenkomst opnemen. Rechtdoor zal niet in onderhandeling treden met uw werknemer. Indien u wenst dat Rechtdoor ook onderhandelt met uw werknemer kunt u kiezen voor het product “Beëindigingspakket voor werkgevers”.

Artikel 3: betaling
U dient de helft van het overeengekomen honorarium vooraf te voldoen en de andere helft nadat de werkzaamheden van Rechtdoor zijn geëindigd.

Artikel 4: einde werkzaamheden
De werkzaamheden van Rechtdoor eindigen zodra de vaststellingsovereenkomst door u is goedgekeurd en aan uw werknemer wordt voorgelegd. Het eventueel aanpassen en/of aanvullen is een extra service van Rechtdoor,

Artikel 5: informatieplicht
5.1 Omdat Rechtdoor de vaststellingsovereenkomst opstelt en uw zaak juridisch beoordeelt aan de hand van door u verstrekte informatie is het van belang dat u alle relevante informatie aanlevert. Indien u Rechtdoor niet volledig of onjuist informeert en Rechtdoor hierdoor een onvolledige dan wel onjuiste vaststellingsovereenkomst opstelt c.q. u van verkeerd advies voorziet, is Rechtdoor niet aansprakelijk voor de eventueel door u te lijden schade.
5.2 Indien blijkt dat u Rechtdoor onjuist of onvolledig heeft geïnformeerd is Rechtdoor gerechtigd om haar werkzaamheden te staken. In dat geval dient u het overeengekomen bedrag volledig te betalen.

Artikel 6: verstrekte opdracht
Zodra u aan Rechtdoor de opdracht heeft verstrekt, bent u het gehele overeengekomen bedrag aan Rechtdoor verschuldigd. Ook indien u Rechtdoor, nadat u de opdracht heeft verstrekt, verzoekt om de behandeling de staken c.q. de opdracht intrekt, dient u het overeengekomen bedrag volledig te voldoen.